بخشنامه قوه قضائیه درخصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

۰ Comments

 

بخشنامه قوه قضائیهدرخصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

٢۶/۶/١٣٩٨ ١٠٠/٨٣١٠١/ شماره ٩٠٠٠

تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

با توجه به نتایج موثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دور هھای گذشته و نظر به برگزاری یازدھمین دوره

انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میاندور های پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رھبری در اسفند ماه ١٣٩٨ و در اجرای

تشکیلات قضایی در حوزه » : ٧ با اصلاحات بعدی که مقرر می دارد /٩/ ماده ۶٧ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ١٣٧٨

انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن ھماھنگی با ناظرین شورای نگھبان و ھیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات

۶۵ و ،۶١ ،۵٧،۵٨،۵٩ ، و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد ۵۵ «. معمول می دارد

۶۶ قانون مذکور و فصل ھشتم قانون مجازات اسلامی، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است ضمن

تشکیل ھرچه سریع تر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز و شھرستان ھای سراسر کشور، با ھماھنگی و

برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید.

الف  ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستادھای استانی و شھرستانی به قرار زیر است:

یک  اعضاء ستاد مرکزی:

١ دادستان کل کشور (رئیس ستاد)

٢ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (دبیر ستاد)

٣ نمایندگان شورای نگھبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان،

سازمان قضائی نیروھای مسلح و صدا و سیما

۴ رئیس کل دادگستری استان تھران و دادستان عمومی و انقلاب تھران.

تبصره ١) ریاست ستاد می تواند متناسب با موضوع از سایر دستگاه ھا و نھادھای ذیربط دعوت نماید.

تبصره ٢) با توجه به حضور رئیس کل دادگستری استان تھران و دادستان تھران در ستادمرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تھران

نیست.

دو  اعضاء ستاد استانی (مرکز استان)

١ رئیس کل دادگستری استان (رئیس)

٢ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر)

٣ دادستان مرکز استان

۴ مسئولین دستگاه ھا و نھادھای متناظر ستاد مرکزی در استان

تبصره ١) رئیس ستاد استان می تواند به تناسب موضوع از سایر دستگاه ھا و نھادھا دعوت نماید.

تبصره ٢) در سطح شھرستان ھا ستادی با ھمین عنوان به ریاست رئیس دادگستری شھرستان واعضاء متناظر با ستاد استان

تشکیل می گردد.

تبصره ٣) رؤسای دادگستری شھرستان می توانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند.

سه  اعضاء ستاد شھرستانھا

در کلیه شھرستانھای استان ستاد مشابھی با مسئولیت رئیس دادگستری شھرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد

استانی وظایف محوله را انجام دھند.

ب  وظایف ستادھای مذکور به قرار زیر است:

١ پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالی تھای انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمھیدات پیشگیرانه با ھدف پیشگیری از جرایم

انتخاباتی؛

٢ ایجاد ھماھنگی بین دستگاه ھا و نھادھای عضو ستاد در جھت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

٣ تبیین و تعیین برنامه ھای پیشگیرانه و نحوه اجرای آن ھا درزمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛

۴ ھماھنگی و تعامل مداوم با ھیئ تھای اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاه ھا و نھادھای مسئول در زمینه برگزاری ھرچه

بھتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛

۵  ارشاد و راھبری ستادھای استانی و شھرستانی و نظارت بر آن ھا به ترتیب بر عھده ستاد مرکزی و ستادھای متناظر استانی

می باشد؛

۶  انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مھم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی؛

٧ توجیه، ارشاد و انذار تشکل ھا، احزاب، گروه ھا، ستادھای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با ھدف بازدارندگی و پیشگیری از

وقوع جرایم انتخاباتی؛

٨  اطلاع رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازا تھای قانونی از طریق رسان هھای جمعی با ھدف ارتقاء آگاھ یھای

عمومی، کاھش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛

٩ انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه ھا، نھادھا یا اشخاص به مراجع صالح؛

١٠  دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رئیس کل

دادگستری استان تشکیل خواھد شد؛

١١  ستادھا در سطح شھرستان ھا و استا نھا ھر ھفته یکبار گزارش اقدامات و فعالی تھای خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد

مرکزی ارسال نمایند؛

١٢  لازم است گزارش نھایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادھا در استا نھا و شھرستان ھا به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمع بندی و در

پایان انتخابات برای اینجانب ارسال گردد.

پ  وظایف روسای کل دادگستری

رؤسای کل دادگستر یھای سراسرکشور موظفند شعبی از دادگاه ھا و دادسراھای حوزه قضائی تحت تصدی خود را به منظور

رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دھند.

رییس قوه قضاییه  سیدابراھیم رئیسی_

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

سلام

برای ارتباط با مشاورین حقوقی آنلاین از طریق واتساپ روی نام آنها کلیک نمایید.

× مشاوره حقوقی آنلاین