ثبت آنلاین شکایت سرقت

۰ Comments

افراد با مراجعه به سامانه adliran.ir می‌توانند شکواییه خود درباره سرقت را از منزل ثبت و پیگیری کنند. به گزارش روابط عمومی اورژانس حقوقی به نقل از مرکز آمارو فن آوری اطلاعات قوه قضائیه؛ اگر تا همین چند وقت پیش برای گزارش سرقت و تنظیم شکواییه به کلانتری و نیروی انتظامی و دادسرا مراجعه می‌کردید، اکنون درگاه […]

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻀﺮر از رأی دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال

۰ Comments

رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور ،اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻀﺮر از رأی دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال ، ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

۰ Comments

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ابلاغ شد.

دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن

۰ Comments

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۹۳/۰۷/۱۵

۰ Comments

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۵-۷-۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی ‌ماده ۱ ـ به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، سازمانی به نام «سازمان ‌بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار […]

دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان

۰ Comments

دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.   دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان ماده ۱- معانی واژگان و اصطلاحات به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف. سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ب. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛ […]

آیین نامه اجرایی "مراقبت های الکترونیکی"

۰ Comments

آیین نامه اجرایی “مراقبت های الکترونیکی” ابلاغ شد در اجرای مواد 252 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور “آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی” به شرح مواد آتی است. ماده 1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل […]

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

۰ Comments

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ و ۱۳۹۶/۰۷/۲۶  ماده ۱– اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می ‌شود. کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی […]

دستورالعمل رسیدگی به پرونده ھای معوق و تعیین تکلیف فوری آنھا

۰ Comments

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه ٩/١٠/١٣٩٨ ١٠٠/١۶٣٠۵۵/٩٠٠٠  دستورالعمل رسیدگی به پرونده ھای معوق و تعیین تکلیف فوری آنھا نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص ھای توسعه حقوقی و قضائی موضوع بند «د» ماده ١١٣ قانون برنامه پنج […]