نحوه محاسبه خسارات ناشی از بر هم خوردن نامزدی

۰ Comments

نحوه محاسبه خسارات ناشی از بر هم خوردن نامزدی موضوع نحوه محاسبه خسارات ناشی از بر هم خوردن نامزدی پرسش مردی به خواستگاری دختری می‌رود و توافقات اولیه برای ازدواج، برقرار می‌گردد، ولیکن در روز عقد و در حین مراسم، مرد از ازدواج پشیمان شده و بی‌دلیل مراسم را ترک می‌نماید. حالیه دختر دادخواستی را […]

طلاق ناشی از عسر و حرج

طلاق ناشی از عسر و حرج

۰ Comments

در دعوای طلاق به درخواست زوجه با توجه به اینکه کراهت، امری جدای از عسر و حرج بوده و ملازم یکدیگر نیست در‌صورتی‌که زوجه مدعی طلاق به لحاظ عسرو حرج طبق ماده۱۱۳۰قانون مدنی بوده و ادعایی در خصوص کراهت از زوج ننماید؛ آیا می‌‌توان با بذل مهریه، حکم طلاق خلعی را صادر کرد؟ صورت‌جلسه نشست […]