دستورالعمل رسیدگی به پرونده ھای معوق و تعیین تکلیف فوری آنھا

۰ Comments

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه

٩/١٠/١٣٩٨ ١٠٠/١۶٣٠۵۵/٩٠٠٠

 

 دستورالعمل رسیدگی به پرونده ھای معوق و تعیین تکلیف فوری آنھا

نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص ھای توسعه حقوقی و قضائی موضوع بند «د» ماده ١١٣ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران، لازم است جھت تسریع در رسیدگی به پرونده ھای تشکیل شده قبل از تاریخ ١٣٩٨/٧/١ ،تا پایان سال ١٣٩٨ اقدامات ذیل انجام گیرد: ١ـ رؤسای کل دادگستری استانھا و رؤسای تمامی واحدھای قضائی موظفند ظرف ده روز از ابلاغ این دستورالعمل فھرست پرونده ھای موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضائی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تھیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی نمایند. الف) استفاده از ظرفیت شوراھای حل اختلاف با اولویت پرونده ھای مشمول این دستورالعمل با اھتمام ویژه در جھت صلح و سازش، در اجرای بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶٣٩۴٠/١٠٠ مورخ ١٣٩٨/۵/٢٨؛ ب) ساماندھی ارجاع پرونده ھا به ویژه در مورد شعبی که پرونده ھای معوقه بیشتر دارند؛ پ) شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده ھای مذکور و پیش بینی راھکار مناسب در جھت مرتفع نمودن آنھا؛ ت) صدور ابلاغ مأموریت برای قضات ستادی یا قضات شاغل در شعبی که پرونده معوق نداشته یا پرونده معوق کمتری دارند، جھت ھمکاری و انجام وظیفه در شعبی که از تراکم بیشتری برخوردار است؛ ج ) ایجاد زمینه جھت رسیدگی ھای قضایی در خارج از وقت اداری و روزھای تعطیل با پیش بینی مشوق ھای لازم و پرداخت بھره وری و اضافه کاری.

٢ـ دادستانھا برای بررسی موانع رسیدگی پرونده ھای مانده در برخی شعب دادسرا اقدامات لازم ازقبیل اعزام معاونین به شعب تحقیق و مراجع انتظامی و امنیتی و تشکیل جلسه با کارشناسان را انجام و تمامی پرونده ھای مشمول این دستورالعمل را بررسی نموده و در جھت تسریع در رسیدگی راھکار لازم اتخاذ و نظارت قانونی اعمال تا نسبت به تعیین تکلیف پرونده ھا اقدام شود.

٣ـ رؤسای واحدھای قضائی نیز موظفند در مورد پرونده ھای مطروحه در محاکم به شرح بند ٢ در حدود وظایف اقدام نمایند.

۴ـ دادگاه ھای تجدیدنظر علاوه بر اقدامات مندرج در بندھای قبل باید از ظرفیت ھای قانونی اذن اخیر مقام معظم رھبری مدظله العالی استفاده نموده و در جھت تسریع در رسیدگی به این پرونده ھا اقدام لازم بعمل آورند.

۵ ـ تدابیر و اقدامات مقامات قضائی استانی و شھرستانی باید به گونه ای باشد که تا پایان سال ١٣٩٨ پرونده ھای تشکیل شده قبل از ١٣٩٨/٧/١ تعیین تکلیف شود و در ھر مورد که به جھت علل و معاذیر قانونی امکان تعیین تکلیف در بازه زمانی مذکور مقدور نباشد، برای ھر پرونده نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوستی اقدام و نسخه ای از آن ضمیمه پشت جلد پرونده گشته و نسخه ی دوم نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال شود.

۶ ـ در پایان سال، رؤسای کل دادگستری باید گزارش عملکرد این دستورالعمل را برابر فرم ھای شماره ٢و ٣ ،به حوزه معاونت راھبردی قوه ارسال نمایند.

٧ـ دادستانھا و روسای کل دادگستری استانھا حسب مورد نسبت به موارد زیر اقدام لازم را انجام می دھند

: الف) نظارت مستمر بر عملکرد شعب دادگاھھا و دادسراھا و کنترل گزارش ھای آماری به منظور جلوگیری از افزایش حجم موجودی شعبه و پرونده ھای معوقه

ب) تعامل مستمر با ضابطان و دستگاھھای مربوط، مانند کانون کارشناسان رسمی و ادارات ثبت اسناد به منظور اجرای به موقع دستورات قضایی و پاسخ گویی سریع به استعلامات؛

پ) نظارت بر عملکرد شرکتھای بیمه و تعامل با آنان به منظور افزایش دقت و سرعت در پرداخت دیه؛

ت) نظارت بر شعب اجرای نیابت و تعامل با مراجع قضایی مجری نیابت، به ویژه مراجع قضایی حوزه قضایی استان مربوط به منظور تسریع در اجرای نیابت ھا؛

ث) گزارش گیری از پرونده ھای معوقه و دریافت اطلاعات لازم برابر ضوابط و فرم ھای این دستورالعمل و تحلیل آن.

٨ ـ معاونت راھبردی مکلف است علاوه بر پرداخت بهره وری برابر دستورالعمل مربوط برای پرونده ھای معوقه مذکور براساس گزارش عملکرد استانی بهره وری جداگانه ای اختصاص داده و مبالغ مذکور در سه ماھه پایان سال با عنایت به نظر دادستانھا و رؤسای ، از ھمین محل از شعبی که واحدھای قضائی و تایید رئیس کل دادگستری، براساس آمار عملکرد قضات و کارکنان پرداخت گردد. ضمناً با عملکرد مناسب در طول سال فاقد پرونده معوقه بوده نیز تقدیر بعمل آید.

٩ـ دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ضمن نظارت مستمر بر رسیدگی عادلانه توأم با دقت و سرعت دادگاه ھا و دادسراھا، اجرای این دستورالعمل را پیگیری و موارد لازم را به حوزه معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند. نتیجه اجرای این دستورالعمل در پایان ھر ھفته از سوی معاون اول قوه قضاییه به حوزه ریاست اعلام خواھدشد. رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراھیم رئیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

سلام

برای ارتباط با مشاورین حقوقی آنلاین از طریق واتساپ روی نام آنها کلیک نمایید.

× مشاوره حقوقی آنلاین