آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدیدنظر خواهی نبوده است

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدیدنظر خواهی نبوده است مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲/۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به […]