آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه

۰ Comments

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ […]