دادنامه شماره 3330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2- تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه به عنوان حق سنوات خلاف قانون است. کلاسه پرونده: 9801788 شاکی: آقای محمود احمدی موضوع: وحدت رویه تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1398 شماره دادنامه: 3330 بسم الله […]