چگونه چک خود را در سامانه صیاد ثبت کنیم؟

۰ Comments

طبق اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک می‌توانند فرایندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامک‌های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند. در این زمینه لازم است تا صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک بدانند که چگونه می‌توانند چک را در این سامانه ثبت کنند.