دادنامه شماره 3334 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمانهای نیمه تمام کلاسه پرونده: 9701541 شاکی: آقای امید محمدی موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمانهای نیمه تمام تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1398 شماره دادنامه: 3334 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 3334 تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398 شماره پرونده: 9701541 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای […]