عدم درج حق الوکاله وکیل در وکالتنامه

۰ Comments

عدم درج حق الوکاله وکیل در وکالتنامه صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۹-۷۲۲۱ برگزار شده توسط استان هرمزگان/ شهر بندر عباس تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ موضوع عدم درج حق الوکاله وکیل پرسش با توجه به اخذ تصمیمات متفاوت در محاکم نسبت به عدم درج حق الوکاله وکیل در قرارداد؛ راهکار و تصمیم شایسته را مستنداً و […]