وحدت عنصر قانونی در مورد ورود غیرمجاز داده برای ورود و سرقت داده ها

۰ Comments

در صورتی که شخص با وارد نمودن غیرمجاز داده وارد کامپیوتر دیگری شده و داده‌های ایشان را سرقت کند، آیا تعدد جرم صورت گرفته است؟