پرداخت دیه جانبازان و شهدا از بیت المال

۰ Comments

پرداخت دیه جانبازان و شهدا از بیت المال صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۹-۶۸۲۸ برگزار شده توسط استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ موضوع پرداخت دیه جانبازان و شهدا از بیت المال پرسش آقای الف از مامورین نیروی های مسلح حین درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در اثر تیر اندازی از سوی مجرمین […]