آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی

۰ Comments

رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی

مرخصی زایمان برای مادران شاغل صاحب دوقلو و بیشتر

۰ Comments

مرخصی زایمان برای مادران شاغل صاحب دوقلو و بیشتر یک ساله شد.

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻀﺮر از رأی دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال

۰ Comments

رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور ،اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻀﺮر از رأی دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال ، ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی

۰ Comments

قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲,۱۰,۱۷با اصلاحات و الحاقات بعدی)

سامانه‌ارتباطات مردمی قوه قضائیه moshaver129.ir

۰ Comments

مردم جهت ارتباط با رئیس قوع قضائیه و مقامات عالی قضایی درخواست هایشان را ازطریق سامانه‌ ارتباطات مردمی به نشانیwww.moshaver129.ir ارائه دهند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

۰ Comments

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

پرداخت دیه از بیت المال ( رای وحدت رویه شماره ۷۹۰)

۰ Comments

رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

حقوق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده(وحدت رویه شماره ۷۸۴ )

۰ Comments

حقوق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم(رای وحدت رویه شماره ۸۱۳)

۰ Comments

امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک

۰ Comments

موضوع مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک