آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر

اعتراض به رای کمیسیون ماده صد و بررسی مراحل رسیدگی

۰ Comments

عملیات ساخت و ساز ممکن است از طرف شهرداری با موانعی روبرو شود و پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد. ذینفع می تواند با اعتراض به رای کمیسیون ماده صد این اقدام شهرداری را مورد پیگیری حقوقی قرار دهد، و به کمک وکیل مجرب از اختلال به وجود آمده در روند ساخت و ساز جلوگیری کند.