ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد