تعدد اسباب در مسئولیت خسارات وارده و تشخیص سبب اصلی

۰ Comments

تعدد اسباب در مسئولیت خسارات وارده و تشخیص سبب اصلی صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۹-۶۸۶۵ برگزار شده توسط استان تهران/ شهر تهران تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ موضوع تعدد اسباب در مسئولیت خسارات وارده و تشخیص سبب اصلی پرسش شخص A یک واحد انباری، به شخص B بمدت یکسال اجاره داده و این شخص محصولات خود […]