ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده

۰ Comments

مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده