ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم(رای وحدت رویه شماره ۸۱۳)

۰ Comments

امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم

مجازات خرید فروش یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی

۰ Comments

مجازات خرید فروش یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی