آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر