نشانی دادگستری و شورای حل اختلاف بخش آفتاب

نشانی دادگاه و شورای حل اختلاف بخش کهریزک

۰ Comments

دادگاه عمومی بخش کهریزک آدرس: کهریزک – بلوار شهید بهشتی – جنب شهرداری کهریزک – دادگاه عمومی کهریزک تلفن:    ۷-۵۶۵۲۳۳۳۵    و  ۵۶۵۲۲۰۰۹   نمابر:۵۶۵۲۴۴۴۴ شورای حل اختلاف بخش کهریزک آدرس: کهریزک – بلوار شهید بهشتی – جنب شهرداری کهریزک – دادگاه عمومی کهریزک تلفن:  56544544  فاکس ۵۶۵۲۵۶۵۷