جرم انگاری سگ گردانی در معابر و خیابان ها

۰ Comments

آیا گرداندن سگ در معابر و خیابان جرم است؟