آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

امکان تخفیف مجازات موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله صدور حکم

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص امکان تخفیف مجازات موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله صدور حکم شماره ۹۰۰۰/۱۰۳۵/۱۱۰                                            ۱۴۰۳/۲/۳ مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس […]

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی شماره ۹۰۰۰/۱۶۹۸۸/۱۱۰                                         ۱۴۰۲/۱۲/۱۶   مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده […]

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز شماره ۹۰۰۰/۱۶۹۸۶/۱۱۰                                     ۱۴۰۲/۱۲/۱۶   مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۱۴۰۲ […]

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

۰ Comments

درأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شماره ۹۰۰۰/۱۵۰۱۶/۱۱۰                                             ۱۴۰۲/۱۱/۷   مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور […]

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

تاثیر عدول قسم خورندگان از سوگند در قسامه در پذیرش اعاده دادرسی

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تاثیر عدول قسم خورندگان از سوگند در قسامه در پذیرش اعاده دادرسی       شماره ۹۰۰۰/۱۳۱۳۵/۱۱۰                                     ۱۴۰۲/۹/۲۹   مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین […]

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای در جرایم سیاسی و مطبوعاتی

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای در جرایم سیاسی و مطبوعاتی مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۸ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای […]

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

شمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نسبت به ادای شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع شمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نسبت به ادای شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین […]

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری […]

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالح

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در دادگاه کیفری صالح مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۴ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید […]

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدیدنظر خواهی نبوده است

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدیدنظر خواهی نبوده است مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲/۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به […]