ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

حقوق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده(وحدت رویه شماره ۷۸۴ )

۰ Comments

حقوق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست