بخشنامه درخصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۰

۰ Comments

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.