دستور رئیس قوه قضاییه در جلسه هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی برای تهیه لایحه جامع احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

۰ Comments

دستور رئیس قوه قضاییه در جلسه هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی برای تهیه لایحه جامع احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت آموزش عمومی و اختصاصی جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی، به معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد که لایحه جامع حقوق شهروندی […]