آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها