آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

۰ Comments

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب ۱۵-۷-۱۳۹۳ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است. فصل اول ـ کلیات ماده ۱ ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در […]