آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی

۰ Comments

رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

حقوق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده(وحدت رویه شماره ۷۸۴ )

۰ Comments

حقوق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست