دادنامه شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است ابطال بند (ب) ماده ۲۰ و ماده ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال ۱۳۹۴ کلاسه پرونده: ۹۶۰۱۵۱۰ شاکی: آقای حیدر فرشبافی فرزانه موضوع: ممنوعیت اخذ […]

دادنامه شماره ۳۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ابطال وضع عوارض مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ و یا عناوین مختلف کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۹۱۸ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شهری و تامین پارکینگ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین […]

دادنامه شماره ۳۰۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

وضع عـوارض تفکیک عرصه اراضی و اعـیان ساختمانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است ابطال بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ و تبصره های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر […]

دادنامه شماره ۳۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

اخذ هر گونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۵۷۲ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: اخذ هر گونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد تاریخ رأی: سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۳۳۲۷ بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۳۳۲۷ تاریخ دادنامه: ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۷۲ مرجع […]

دادنامه شماره 3334 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمانهای نیمه تمام کلاسه پرونده: 9701541 شاکی: آقای امید محمدی موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمانهای نیمه تمام تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1398 شماره دادنامه: 3334 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 3334 تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398 شماره پرونده: 9701541 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای […]