آیین نامه "سجل قضایی" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

۰ Comments

آیین نامه “سجل قضایی” از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد از سوی رئیس قوه قضاییه آیین نامه ” سجل قضایی”  ابلاغ شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل می باشد.  آیین نامه “سجل قضایی” در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ […]