آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی

۰ Comments

رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻀﺮر از رأی دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال

۰ Comments

رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور ،اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻀﺮر از رأی دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال ، ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

پرداخت دیه از بیت المال ( رای وحدت رویه شماره ۷۹۰)

۰ Comments

رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم(رای وحدت رویه شماره ۸۱۳)

۰ Comments

امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک

۰ Comments

موضوع مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع

۰ Comments

استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷۳/۹۹ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و […]

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است

۰ Comments

قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲

۰ Comments

لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲