ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه

۰ Comments

عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی

۰ Comments

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

۰ Comments

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ابلاغ شد.

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است

۰ Comments

قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲

۰ Comments

لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲

بخشنامه درخصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۰

۰ Comments

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

نحوه رسیدگی به تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

۰ Comments

نحوه رسیدگی به تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور برای حفظ سلامت و امنیت زندانیان و برخورد با مقصرین حادثه زندان سقز

۰ Comments

نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹

۰ Comments

بخشنامه “نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹” از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد رئیس قوه قضاییه بخشنامه “نرخ دیه کامل در ماه های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۹” را به تمامی مراجع قضایی ابلاغ کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن بخشنامه آیت الله رئیسی به شرح ذیل است:   […]

مجازات خرید فروش یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی

۰ Comments

مجازات خرید فروش یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی