طلاق ناشی از عسر و حرج

طلاق ناشی از عسر و حرج

۰ Comments

در دعوای طلاق به درخواست زوجه با توجه به اینکه کراهت، امری جدای از عسر و حرج بوده و ملازم یکدیگر نیست در‌صورتی‌که زوجه مدعی طلاق به لحاظ عسرو حرج طبق ماده۱۱۳۰قانون مدنی بوده و ادعایی در خصوص کراهت از زوج ننماید؛ آیا می‌‌توان با بذل مهریه، حکم طلاق خلعی را صادر کرد؟ صورت‌جلسه نشست […]

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

۰ Comments

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط رییس جمهور ابلاغ شد.