دادنامه شماره ۳۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ابطال وضع عوارض مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ و یا عناوین مختلف

کلاسه پرونده:

9802918

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شهری و تامین پارکینگ در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

تاریخ رأی:

سه شنبه 29 بهمن 1398

شماره دادنامه:

3068

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 3068

تاریخ دادنامه: 1؍11؍1398

شماره پرونده: 9802918

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شهری و تامین پارکینگ در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 171727؍300-16؍7؍1398 اعلام کرده است که:

 ” احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شهری و تامین پارکینگ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار ارسال می شود:

مصوبه اول: ماده 16 فصل اول تعرفه عوارض شهرداری آرادان با عنوان هزینه تامین پارکینگ:

 هزینه تامین پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی و … فقط در شرایط ذیل که امکان تامین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و …) وجود نداشته و یا براساس رای کمیسیون ماده 5 مجاز به پرداخت هزینه تامین پارکینگ باشند دریافت می گردد و در سایر موارد مالک مکلف به تامین 100% پارکینگ با شرایط اعلامی در ضوابط طرح جامع و تفصیلی خواهد بود.

الف- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.

ب- ساختمان در فاصله کمتر از 100 متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.

ج- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهنسال باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

د- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

هـ- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

و- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر کارشناس فنی شهرداری نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود …….

 نحوه محاسبه هزینه تامین پارکینگ

الف- هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، اداری و انتظامی، آموزشی و آموزش عالی، بهداشتی، ورزشی، حمل و نقل و انبارداری، مذهبی و میراث تاریخی در قیمت منطقه ای تا 000؍10 ریال به ازای هر واحد تامین پارکینگ مبلغ 000؍500؍7 ریال و برای واحدهای تجاری، خدماتی، صنعتی، تاسیسات و تجهیزات شهری، شهری و فراشهری، تفریحی و گردشگری به ازای هر واحد هزینه تامین پارکینگ مبلغ 000؍000؍15 ریال از مالک محاسبه و دریافت گردد.

ب- هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، اداری و انتظامی، آموزشی و آموزش عالی، بهداشتی، ورزشی، حمل و نقل و انبارداری، مذهبی و میراث تاریخی در قیمت منطقه ای تا 000؍15 ریال به ازای هر واحد تامین پارکینگ مبلغ000؍250؍11 ریال و برای واحدهای تجاری، خدماتی، صنعتی، تاسیسات و تجهیزات شهری و فراشهری، تفریحی و گردشگری به ازای هر واحد تامین پارکینگ مبلغ 000؍500؍22 ریال از مالک محاسبه و دریافت گردد.

پ- هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، اداری و انتظامی، آموزشی و آموزش عالی، بهداشتی، ورزشی، حمل و نقل و انبارداری، مذهبی و میراث تاریخی در قیمت منطقه ای تا 000؍20 ریال به ازای هر واحد تامین پارکینگ مبلغ 000؍000؍15 ریال و برای واحدهای تجاری، خدماتی، صنعتی، تاسیسات و تجهیزات شهری و فراشهری، تفریحی و گردشگری به ازای هر واحد تامین پارکینگ مبلغ 000؍000؍30 ریال از مالک محاسبه و دریافت گردد.

ت- هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، اداری و انتظامی، آموزشی و آموزش عالی، بهداشتی، ورزشی، حمل و نقل و انبارداری، مذهبی و میراث تاریخی در قیمت منطقه ای بیش از 000؍20 ریال به ازای هر واحد تامین پارکینگ مبلغ 000؍500؍22 ریال و برای واحدهای تجاری، خدماتی، صنعتی، تاسیسات و تجهیزات شهری و فراشهری، تفریحی و گردشگری به ازای هر واحد تامین پارکینگ مبلغ 000؍000؍45 ریال از مالک محاسبه و دریافت گردد.

د- هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری- خدماتی بیش از 50 متر و تا 75 مترمربع برای بندهای (الف، ب، ج، د) بازای هر واحد تامین پارکینگ هزینه آن با ضریب 5؍1برابر محاسبه و دریافت گردد و برای بیش از 75 متر و تا 100 مترمربع به ازای هر واحد تامین پارکینگ هزینه آن با ضریب 2 محاسبه و دریافت گردد.

و- هزینه تامین پارکینگ برای موسسات مالی و اعتباری و بانکها به ازای هر واحد تامین پارکینگ با ضریب 2 محاسبه و دریافت گردد.

مصوبه دوم: ماده 18 تعرفه عوارض شهرداری امیریه با عنوان هزینه تامین پارکینگ طبق ضوابط شهری:

 در هنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانها بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی پیش بینی گردد در موارد استثنایی (موارد ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول هزینه تامین پارکینگ (طبق جدول زیر) و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگ های عمومی بلامانع می باشد.

الف) مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می تواند بدون تامین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:

1-ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود.

2-ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که بعلت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث پارکینگ در آن از نظر فنی و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد.

3-مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهارراه ها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین بوجود نیاورد تشخیص این امر بـه عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی- مسئول طرح و گـذربندی- صـدور پروانه- کارشنـاس فنی) می باشد.

4- ورودی قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد.

5-بنا در خیابانهایی که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهنسال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

6-بنا در فاصله 100 متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشتـه باشد بنا در فاصـله 50 متری تقاطع خیابانهـای بـه عرض 15 متر و بیشتر واقـع شده و دسترسی بـه محل اتومبیل رو نداشته باشد.

7-بنا در کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

8-بنا در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد

تبصره1: در ساختمانهای اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و … به غیر از موارد تبصره 2 این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند.

تبصره2: در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی تجاری اداری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.

تبصره3: مبنای محاسبه فضای مورد نیاز هر باب پارکینگ 25 مترمربع محاسبه و وصول می گردد.

تبصره5: در منازل و مجتمع های مسکونی در صورتی که طبق ضوابط احداث پارکینگ باشد و پارکینگ لحاظ گردد و به ازای هر واحد پارکینگ الزامی حداکثر به میزان 25 مترمربع منظور گردد عوارض پارکینگ تحقق نخواهد یافت و در صورتی که به ازای هر واحد پارکینگ مربوطه در نظر گرفته نشود عوارض متعلقه بر مبنا 25 مترمربع مورد نیاز بر مبنا جدول ارزش معاملاتی ماده 100 سازه مرتبط از مودی دریافت می شود.

تعرفه جبران کمبود پارکینگ در صورت داشتن شرایط طبق ضوابط مربوطه

واحدهای تجاری اداری، تجاری صنعتی و غیره در صورت داشتن شرایط

به ازای هر واحد 15.000.000 ریال

واحدهای مسکونی در صورت داشتن شرایط

به ازای هر واحد 15.000.000 ریال

 

مصوبه سوم: ماده 2 دفترچه عوارض شهرداری ایوان‌کی با عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ:

 تامین پارکینگ جهت کلیه واحدها اعم از مسکونی– اداری – خدماتی و تجاری الزامی مگر اینکه بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی امکان تامین پارکینگ میسر نباشد. شرایط خاص عدم تامین پارکینگ:

1-ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

2-ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

3-ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

4-ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

5-در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

6-ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

(شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.)

برای کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، اداری (غیراز مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات طرح هادی و جامع پروانه صادر می شود، عوارض پارکینگ عمومی در مناطق 2 تا 6 به ازای هر مترمربع (مطابق دستور العمل طرح هادی و جامع) 20 برابر و سایر مناطق 50 برابر ارزش منطقه ای محاسبه و اخذ می گردد.

توضیح: با توجه به به ضوابط تامین پارکینگ، تامین پارکینگ در واحدهای تجاری محله ای، ناحیه ای و شهری به ازای هر یک مترمربع زیر بنای ناخالص، نیم متر پارکینگ عمومی و حداقل یک واحد پارکینگ برای هر واحد تجاری (تا 25 مترمربع) می باشد.

تبصره یک: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانهای آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فی مابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.

 تبصره دو: امـلاکی که فقط دارای یک واحـد تجاری به مساحـت حداکثر 30 مترمربع می باشد و امکان تـامین پارکینگ نداشته باشد عوارض پارکینگ عمومی و اختصاصی در مناطق 2 تا 6 معادل 25 برابر و سایر مناطق 60 برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره سه: عوارض پوششی ایرانیتی جهت استفاده به عنوان پارکینگ حداکثر 25 مترمربع و جهت استفاده سایبان کفش کن حداکثر 4 مترمربع، در منازل مسکونی برابر دستورالعمل وصول عوارض اقدام گردد.

مصوبه چهارم: ماده 1 تعرفه بهای خدمات شهر دامغان با عنوان بهای خدمات و هزینه های تامین خدمات عمومی و شهری

 این بند به استناد بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، توسعه و عمران شهری تعیین می گردد.

1- اخذ بهای فوق در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی و … فقط درشرایط ذیل که امکان تامین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و …) وجود نداشته باشد مجاز می باشد و در سایر موارد مالک مکلف به تامین 100% پارکینگ با شرایط ابلاغی در ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود.

الف- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.

ب- ساختمان در فاصله کمتر از 50 متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل رو وجود نداشته باشد.

ج-ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن سال باشد که شهرداری اجازه قطع آنرا نداده است.

د- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

هـ- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

و-در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان یه صورتی باشد که از نظر کارشناس فنی شهرداری نتوان در سطح طبقات پارکینگ احداث نمود.

2-شرایط و ضوابط مربوط به وصول بهای خدمات فوق:

2-1- مساحت هر پارکینگ با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شهر 25 مترمربع می باشد.

 2-2- در املاک تجاری با مساحت بیشتر از 25 مترمربع به ازای هر یک متر مساحت مازاد، نیم متر بهای فوق محاسبه و وصول می گردد.

 2-3- چنانچه موقعیت ملک به گونه ای باشد که امکان تامین پارکینگ مورد نظر میسر نباشد لیکن مالک از اجرای آن خودداری و یا به هر شکل نسبت به حذف پارکینگ های مشخص شده در نقشه و پروانه اقدام نموده باشد، برابر تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها نسبت به طرح موضوع در کمیسیون ماده صد اقدام و پس از صدور رأی جریمه ریالی نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید.

2-4- بهای خدمات فوق در کاربری مذهبی و واحدهای تجاری واقع در کاربریهای مذهبی حداکثر تا 2 واحد (معادل 50 مترمربع) به میزان 5% بهای خدمات مناطق مربوطه تعیین می گردد.

2-5- بهای خدمات فوق در کلیه املاک واقع در ناحیه یک طرح تفصیلی شهر با هر نوع کاربری معادل 4 برابر و کلیه املاک خارج از ناحیه یک طرح تفصیلی معادل 2 برابر فرمول مربوطه محاسبه و وصول می گردد.

3-نحوه محاسبه بهای خدمات و هزینه های تامین خدمات عمومی و شهری: 

 هفتاد برابر عـوارض مـازاد بر تراکم منطقه ای مطابق کاربری مربـوطه (بر اساس ماده 13)= بهای خدمات و هزینه های تامین خدمات عمومی و شهری

مصوبه پنجم: ماده 28 تعرفه عوارض شهرداری دیباج با عنوان تامین هزینه خدمات عمومی و شهری:

 برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ مطابق 

دستورالعملهای شماره 34؍3؍2331-7؍2؍1371 و 34؍3؍1؍10740-4؍6؍1371 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

  • ساختمان در بر خیابان هایی که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهنسال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها نمی دهد.

  • ساختمان در فاصله 50 متری تقاطع خیابانهای به عرض 15 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

  • ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

  • ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

  • در صورتی که وضع عرصه ملک به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در طبقات زیرین احداث پارکینگ نمود.

  • امکان تامین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرح های مصوب اقدام خواهد شد)

K*P * (متراژ یک واحد پارکینگ) (25 مترمربع)

 در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند، P = همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.

 ضریب K برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، مشاغل مزاحم شهری و سایر بناها عدد 20 برابر ارزش معاملاتی (حداقل ارزش معاملاتی 5000 ریال کمتر نباشد) محاسبه می گردد. …

مصوبه ششم: ماده 15 تعرفه خدمات شهرداری رودیان با عنوان هزینه تأمین پارکینگ (بهای خدمات)

 پیش بینی و تامین پارکینگ در ساختمانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح هادی و در اجرای ماده 1 قانون توسعه و حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.

تبصره: چنانچه یکی از شرایط 6 گانه، برابر مصوبه ریاست جمهور و بخشنامه وزارت کشور، مانع تامین پارکینگ به لحاظ فنی باشد، شهرداری می تواند با اخذ بهای آن نسبت به احداث پارکینگ عمومی اقدام نماید در چنین مواردی کلیه وجوهات دریافتی در حسابی به نام پارکینگ نگهداشته شده و صرفا جهت تامین پارکینگ هزینه گردد.

تبصره: تعداد پارکینگ مورد نیاز ساختمانها بنا بر کاربری آن در ضوابط طرح هادی مشخص شده و ملاک عمل خواهد بود. طبق فرمول ذیل

13*B*S

B : ضریب معاملاتی

S : مساحت یک واحد پارکینگ برابر با 25 مترمربع

مصوبه هفتم: ماده 38 تعرفه عوارض شهرداری سمنان با عنوان هزینه تأمین پارکینگ

 الف) مالک می بایست نسبت به تأمین پارکینگ اقدام و در صورتی که با مصوبه کمیسیون ماده 5 یا برابر ضوابط قادر به تأمین پارکینگ نباشد باید در شعاع 200 متری نسبت به تأمین پارکینگ اقدام کند و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ مطابق ضوابط ششگانه ذیل می بایست به تعداد پارکینگ مورد نیاز از پارکینگ های عمومی سطح شهر خریداری نموده و در اختیار شهرداری قرار دهد در غیر این صورت به ازای هر واحد 1000 P محاسبه و وصول گردد.

ب) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد ششگانه ذیل) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند به استناد بند 2 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 12؍4؍1346 با اصلاحات بعدی و ماده 7 آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 07؍07؍1387 و نامه شماره 74531-27؍9؍1397 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور این عوارض تصویب می گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر به عنوان (عوارض اختصاصی) وصول و هزینه گردد.

ضوابط ششگانه تعلق عوارض ……….

تبصره1: مالک یا متقاضی باید هزینه تأمین پارکینگ را به ماخذ 1000 P به شهرداری تفویض نموده و یا نسبت به خریداری پارکینگ اقدام نماید.

سقف حـداقل مبالـغ دریافتی جهت تبصره فـوق به ترتیب مبالـغ 000؍000؍65 ریال و 000؍000؍200 ریال می باشد.

تبصره2: پارکینگ هایی که در سنوات گذشته در کمیسیون ماده صد مطرح نشده می بایست موضوع مجدداً به کمیسیون ماده 100 ارجاع گردد.

تبصره3: در صورت طرح موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری جرائم مربوطه اخذ می شود و در صورت صدور رأی مبنی بر ارجاع به شهرداری جهت اخذ عوارض احتمالی مطابق این ماده محاسبه خواهد شد. …

مصوبه هشتم: تعرفه عوارض شهرداری شهمیرزاد با عنوان کسری پارکینگ (هزینه عدم تأمین پارکینگ)

 در صفحات 14 و 15 کاربری مسکونی، صفحه 22 کاربری تجاری، صفحه 28 کاربری اداری انتظامی، صفحه 33 کاربری آموزشی، فرهنگی-هنری، مذهبی و ورزشی، صفحه 38 صنعتی و تأسیسات و تجهیزات شهری، صفحه 43 کاربری مراکز درمانی وصفحه 48 کاربری باغات

الف: صفحه های 14 و 15 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد

فرمول کسری پارکینگ مسکونی: 25*40P*N تعداد پارکینگ مورد نیاز=N

توضیح 3: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 000؍000؍30 ریال کمتر نگردد.

ب: صفحه 21 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد

فرمول کسری پارکینگ تجاری: 25*50P*N تعداد پارکینگ مورد نیاز = N

تبصره: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 000؍000؍50 ریال کمتر نگردد.

ج: صفحه های 28 الی 30 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد

فرمول کسری پارکینگ اداری و انتظامی: 25*35P*Nتعداد پارکینگ مورد نیازN=

تبصره 4 صفحه 28 و تبصره 1 صفحه 30: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 000؍000؍30 ریال کمتر نگردد.

د: صفحه های 33 و 34 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد

فرمول کسری پارکینگ آموزشی، فرهنگی – هنری، مذهبی و ورزشی:   25*35P*N تعداد پارکینگ مورد نیازN=

تبصره 2 صفحه 33 و تبصره 1 صفحه 34: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 000؍000؍30 ریال کمتر نگردد.

هـ: صفحه های 38 و 39 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد

فرمول کسری پارکینگ صنعتی و تأسیسات و تجهیزات شهری: 25*35P*N تعداد پارکینگ مورد نیازN=

تبصره 2 صفحه 38 و تبصره 1 صفحه 39: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 000؍000؍30 ریال کمتر نگردد.

و: صفحه های 38 و 39 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد

فرمول کسری پارکینگ مراکز درمانی:  25*35P*N تعداد پارکینگ مورد نیازN=

تبصره 2 صفحه 38 و تبصره 1 صفحه 39: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 000؍000؍30 ریال کمتر نگردد.

تبصره 4 صفحه 43 و تبصره 1 صفحه 44: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 30.000.000 ریال کمتر نگردد.

ز: صفحه 48 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد

فرمول کسری پارکینگ باغات:

25*50P*N

تعداد پارکینگ مورد نیازN=

 

تبصره 3: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 000؍000؍50 ریال کمتر نگردد.

مصوبه نهم: ماده 7 تعرفه بهای خدمات شهر کلاته رودبار با عنوان بهای خدمات کسر پارکینگ

 موضوع این بهای خدمات به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان در مناطقی که به شرح زیر:

1-ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

 2- ساختمان در فاصلـه یکصد متری تقاطع خیابانهـای به عرض 20 متر و بیشتر واقـع شده و دسترسی بـه محـل اتومبیل رو نداشته باشد.

3-ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

4-ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5-ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که بعلت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6-در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان یه صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

امکان احداث پارکینگ در ساختمانها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره وجود نداشته باشد هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری 25 مترمربع محاسبه خواهد شد برای معابر از یک متر تا 10 متر عوارض معادل 3*20P و از 11 متر تا 20 متر معابر عوارضی معادل 4* 20P و از 20 متر به بالا عوارضی معادل 5*20P محاسبه خواهد شد. ضمنا برای بناهای تجاری در صورت کسر پارکینگ 5؍1 برابر تعرفه فوق در نظر گرفته شود.

تبصره1: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت حذف پارکینگ را منحصراً از جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند. ضمناً چنانچه در کمیسیون ماده صد همزمان هم جریمه ماده صد و هم جریمه حذف یا کسر پارکینگ باشد جریمه حذف یا کسر پارکینگ به صورت نقدی دریافت و به حساب مربوط واریز گردد.

تبصره2: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ ارزش معاملاتی زمین (قیمت منطقه زمین سال 1394) موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شود و ارزش معاملاتی ساختمان ملاک عمل نخواهد بود.

تبصره3: عوارض کسری پارکینگ منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول گردد….

مصوبه دهم: ماده 5 فصل سوم دفترچه عوارض شهرداری کهن آباد با عنوان هزینه تامین پارکینگ؛

 الف- به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانهایی که بر اساس شش مورد و دیگر ضوابط طرح هادی و یا هر طرح مورد عمل شهرداری و همچنین اصول و قوانین شهرسازی، امکان تامین پارکینگ در آن ساختمانها (اعم از مسکونی- تجاری- اداری- خدماتی و…) وجود نداشته باشد برای هر واحد حذف شده 25 مترمربع پارکینگ محاسبه و به ازای هر مترمربع در ساختمانهای یک و دو طبقه مسکونی به ازای هر مترمربع پارکینگ 50 (پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی و برای ساختمانهای مسکونی سه طبقه و بیشتر به ازای هر مترمربع پارکینگ 100 (یکصد) بار بر ارزش منطقه ای روز دارایی به عنوان حذف پارکینگ اخذ خواهد شد و کلیه ساختمانهای تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح هادی و یا هر طرح مورد عمل شهرداری پروانه صادر می شود عوارض حذف پارکینگ و پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح هـادی و یا هـر طرح مـورد عمل شهرداری) 150 (یکصد و پنجاه) بـار بر ارزش منطقه ای محـاسبه و اخـذ می گردد.

تبصره یک: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمانهای آپارتمانی و منعاقباً واگذاری واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فیمابین مالکین شده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی پارکینگ مزاحم صادر نگردد.

تبصره دو: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر 30 مترمربع می باشد و امکان تامین پارکینگ نداشته باشد عوارض پارکینگ معادل 100 (یکصد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد…

مصوبه یازدهم: مواد 6 الی 9، 36، 39 و بند (ب) ماده 49 تعرفه عوارض شهرداری مهدیشهر با عنوان تامین هزینه های خدمات عمومی شهر:

ماده 6 دفترچه عوارض: برای زمینهایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را با مجوز کمیسیون ماده 5 تبدیل به تجاری می نمایند تا 30 مترمربع مکلف به تامین یک واحد پارکینگ می باشند، مازاد بر 30 مترمربع در همان مکان به ازای هر مترمربع تجاری نیم متر پارکینگ از طرف مالک تامین الزامی است و یا شهرداری با اخذ مبالغ پارکینگ از طریق کارشناس رسمی دادگستری در عمق حداکثر 500 متر اطراف آن پلاک زمین جهت تامین پارکینگ تملک نماید.

تبصره: حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی به صورت کلی ممنوع است اگر بنا بر ضرورت و تشخیص مراجع ذی صلاح باشد برای تک واحدی 15 مترمربع و برای آپارتمان 25 مترمربع با دور گردش کارشناسی روز، انجام و مبالغ اخذ خواهد شد و شهرداری مکلف است در عمق حداکثر 500 مترمربع پارکینگ عمومی احداث نماید.

ماده 7 دفترچه عوارض: مالکینی که قصد دارند قسمتی از فضای مازاد در پارکینگ را به یک واحد سرایداری یا سوییت تا سقف 25 مترمربع تبدیل نمایند می بایست به ازای کل مساحت تبدیل شده هزینه تراکم آن محل را پرداخت نمایند و در صورت مازاد بر 25 مترمربع، به ازای هر مترمربع اضافه بنا دو برابر تراکم منطقه اخذ گردد بطوری که کسر پارکینگ ایجاد نگردد.(طبق تعداد پارکینگ کل واحدهای آپارتمان)

تبصره1: در مواردی که زیرزمین یا پارکینگ ملکی منجر به حذف پارکینگ گردد و در آن استخر، سونا، جکوزی احداث گردد می بایست از مساحت تعداد پارکینگ های حذف شده مورد نظر 4 برابر تراکم منطقه اخذ شود ضمن اینکه پرداخت عوارض پارکینگ الزامیست.

تبصره2: مالکینی که زیرزمین پلاک خود را به مسکونی تغییر کاربری دهند و قصد تفکیک آپارتمان دارند به ازای هر مترمربع سه برابر تراکم منطقه و اگر پارکینگ ندارند 15 مترمربع ارزش زمین منطقه با کارشناس رسمی دادگستری پرداخت نمایند (با تایید کمیسیون ماده 5)

ماده 8 دفترچه عوارض: برای مالکینی که در تعداد بیشتر از پارکینگ مورد نیاز پارکینگ طراحی و اجرا نمایند در هنگام صدور پایان کار و یا ارایه خدمات شهرداری با مصوبه شورای شهر به ازای هر پارکینگ اضافه 10% ارزش یک واحد پارکینگ کسر گردد.

ماده 9: بهای خدمات پارکینگ موقت به ازای هر مترمربع برای هر ماه 10P

این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تامین و یا رعایت شده است ولی در حال حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید…………..

ماده 36 دفترچه عوارض: هزینه تامین پارکینگ

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی تجدید نظر ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می باشند چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان پذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی می تواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با اخذ بهای آن نسبت به تامین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز در فاصله 500 متری اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری میباید منحصراً جهت تامین پارکینگ هزینه گردد.ضمناً متقاضی می تواند به جای مورد فوق در صورت تمایل با هماهنگی شهرداری در محـدوده مجـاور عرفی پلاک نسبت به خـرید زمین و انتقال بـه شهرداری جهت احـداث پارکینگ محله ای اقدام نماید و شهرداری موظف است همه ساله درآمدهای حاصل از پارکینگ را به صورت پارکینگ احداث و قابل بهره برداری نماید.

الف) شرایط استثنایی حذف پارکینگ براساس اعلامی وزارت محترم کشور در سال 1371

1-ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل نداشته باشد.

2-ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3-ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نمی دهد.

4-ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5-ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6-در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان طوری باشد (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد.

ب) عوارض حذف پارکینگ به صورت زیربنا *3*P*25 (مصوبه قانونی نحوه صدور پروانه ساختمانی توسط وزارت کشور در سال 71) محاسبه می گردد.

ج) مغازه های موجود در خیابانهای سطح شهر که در چهارچوب مساحت وضع موجود (حداکثر 30 مترمربع) قصد تخریب و نوسازی دارند که به دلیل کوچک بودن مساحت زمین امکان تامین پارکینگ وجود ندارد.

تبصره 1: عوارض حذف پارکینگ به هنگام صدور پروانه ساختمان و تحت شرایط مندرج در ضوابط طرح مصوب و تعرفه محاسبه وصول می گردد…………..

ماده 39 دفترچه عوارض:  پارکینگ اراضی که کاربری تجاری دارند و امکان تامین پارکینگ میسر نمی باشد با محاسبه هر یک متر تجاری و تامین نیم متر پارکینگ با اخذ میزان پارکینگ و قیمت کارشناس رسمی دادگستری اخذ شود.

بند (ب) ماده 49: در صورت ضرورت به حذف پارکینگ قیمت بهای مربوطه براساس قیمت کارشناسی بین حداقل 15 مترمربع برای تک واحـد پـارکینگ و 25 مترمربع برای هر واحـد پارکینگ در مجتمـع های مسکونـی تعیین می شود.

مصوبه دوازدهم: جزء 3 ماده 7 تعرفه عوارض شهر مجن با عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ شهری

جزء 3 ماده 7؛ 

جدول شماره 4 تعرفه عوارض

نوع عوارض

مصوب سال 1397

پیشنهاد شهرداری و مصوب شورا سال 1398

بهای خدمات تامین پارکینگ شهری

واحدهای مسکونی

معابرکمتراز عرض 6 متر بافت باارزش قدیمی 25*50P حداقل 000؍000؍10ریال

سایر معابر 25* 30P حداقل 000؍500؍13 ریال

بلوارهای اصلی 25* 30P حداقل 000؍500؍16 ریال

واحدهای تجاری

تا 24 مترمربع = (25* 25P )، حداقل محدوده بافت 000؍300؍1 ریال، بلوار اصلی 000؍000؍20ریال و معابر 000؍000؍17 ریال

از 24 مترمربع به بالا به ازای هر متر مربع بنای اضافی 50 % بند فوق 

(S-24)*50%*25P)

واحدهای اداری، آموزشی، فرهنگی، مذهبی

به ازای هر مترمربع بنا نیم مترمربع، 20 برابر قیمت منطقه ای

S*50%*20P

واحدهای صنعتی

به ازای هر مترمربع بنا 60؍0 مترمربع، 20 برابر قیمت منطقه ای

مساحت بنا * 6 % * 20P

توضیح اینکه: بهای خدمات پارکینگ در ساختمان هایی که برابر ضوابط طرح تفصیلی میسر نبوده و یا برابر مصوبه شماره 1603-12؍12؍1374 و نامه شماره 1738-22؍1؍1397 مدیرکل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از لحاظ فنی امکان تامین پارکینگ را ندارد (6 مورد عنوان شده) به شرح جدول فوق لحاظ که با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر و اخذ مجوز کمیسیون ماده 5 وصول می گردد.

تبصره1: درآمد حاصله از عوارض تامین پارکینگ با رعایت ضوابط و مقررات مالی به منظور تامین پارکینگهای عمومی شهر اختصاص یابد.

تبصره2: تغییرات نقشه یا ساختمان که منجر به الزام مالک جهت تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری گردد اگر ساخت و ساز انجام شده غیر مجاز بود از طریق کمیسیون ماده صد و در غیر این صورت از طریق کمیسیون ماده 5 اقدام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصوبه سیزدهم: صفحه 36 تعرفه عوارض شهر میامی با عنوان هزینه خدمات تأمین پارکینگ:

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

1

عوارض کسری پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع

156*P

بند (1): براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری است.

بند (2): در مـوارد استثنایی از جمـله مـوارد ذیل شهرداری می تواند بـر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده 5 یا کمیته های فنی طرحهای هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:

1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر وبیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2-ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3-ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

4-ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6-در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

بند (3): شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.

بند(4): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

بند (5): شهرداری های مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.

بند(6): این عوارض مختص ساختمان هایی است که شرایط بالا را داشته باشد در غیر اینصورت پروانه ساخت صادر نخواهد شد.

بند (7): عوارض کسر پارکینگ برای سایر کاربریهای شامل کاربری اداری نمی شود.

2

عوارض کسری پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع

192*P

3

عوارض کسری پارکینگ برای سایر کاربریها به ازای هر مترمربع

192*P

 

مصوبه چهاردهم: ماده 15 تعرفه بهای خدمات شهر سرخه با عنوان تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری

 عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری برای هر واحد 25 مترمربع و 80 برابر قیمت منطقه ای و به 

شرح ذیل: 

1-ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2-ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3-ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

4-ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که بعلت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5-ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که بعلت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6-در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان یه صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

7-سقف مبلغ حذف پارکینگ از 000؍000؍60 (شصت میلیون ریال)کمتر برای هر واحد تجاوز ننماید و حداقل از 000؍000؍30 (سی میلیون ریال) کمتر نخواهد بود. 

 مصوبات یاد شده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر های مذکور می باشد. چرا که: اولاً- مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هر گونه تغییر در ضوابط طرح، می بایست به تأیید کمیسیون ماده ۵ باشد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض عنه از تعرفه شهرداریهای استان سمنان، شوراهای شهر به صراحت به شهرداری حـق عـدول از ضوابط طرح را بدون اخـذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ را داده که این موضوع مهم­ترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترض عنه می­ باشد.

 ثانیاً- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می­بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداریها بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارند.

 ثالثاً- عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

 رابعاً- مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. درخصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

 خامساً- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می ­توان به آراء ذیل اشاره نمود:

1-بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد.

2-رأی شماره ۷۷۰-18؍10؍1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ج: رأی شماره ۱۱۶-16؍2؍1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان.

3-رأی شماره ۸۶۹-14؍7؍1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد.

4- رأی شماره ۹۷۷-5؍8؍1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر.

5-طبق رأی شماره ١۵۶2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۶٠ تعرفه عوارض شهرداری سمنان مصوب سال 1397 با همین موضوع (تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری) ابطال شده است.

 بنا به مراتب و با توجه به آرای یاد شده و مغایرت آشکار مصوبات معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات یادشده مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آییـن دادرسـی دیوان عـدالت اداری با لحاظ ماده ۱۳ قانون مذکور از زمان تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.” 

 رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی ارجاع کرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍11؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از طرفهای شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به اینکه به موجب آراء شماره 770-18؍10؍1391 و 97 الی 100-16؍2؍1392 و 116-23؍2؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ در اشکال مختلف ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای آرادان، امیریه، ایوان کی، دامغان، دیباج، رودیان، سمنان، شهمیرزاد، کلاته رودبار، کهن آباد، مهدیشهر، مجن، میامی، سرخه به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ و یا عناوین مختلف آن مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب مصوبات ابطال می شود./

 

 مرتضی علی اشراقی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

×

سلام

برای ارتباط با مشاورین حقوقی آنلاین از طریق واتساپ روی نام آنها کلیک نمایید.

× مشاوره حقوقی آنلاین